دریافت رژیم سریع

مشاوره در واتساپ

دریافت رژیم ویژه

کلمات کلیدی: لیست کالری میوه ، کالری میوه ، کالری آب میوه ، کالری موز ، کالری میوه ها ، کالری سیب ، کالری پرتقال ، کالری کمپوت ، کالری هندوانه ، کالری خربزه ، کالری میوه خشک ، قیمت میوه ، خرید میوه ، جدول کالری ، چاق شدن ، چاقی ، رژیم ، کالری ، کالری آجیل ، کالری اب میوه کالری نوشیدنی ، کالری روغن ، کالری حبوبات ، کالری خشکبار ، کالری چاشنی ، کالری دسرها ، کالری روزانه ، کالری سبزی ، کالری شیرینی ، کالری غذاها ، کالری غلات ، کالری کیک ، کالری گردو ، کالری گوشت ، کالری لبنیات ، کالری مواد غذایی ، کالری میوه ، کالری نان ، کالری هر غذا ، لاغر شدن ، لاغری ، محاسبه کالری ، مقدار کالری

 

لطفا نام ماده غذایی مورد نظر خود را جستجو کنید

اگر با تلفن همراه وارد شدید برای کامل دیدن ستون های جدول صفحه گوشی را به حالت افقی برگردانید!

چربیپروتئینکربوهیدراتکالریمقدارنام ماده غذایی
۰۰.۱۰۵.۲۱ عددآلبالو
۰.۳۱۱۳۵۱۱ لیوان آلبالو
۱.۲۲۱۲۸۵۳۲۱ لیوان (۱۶۰ گرم)آلبالو خشک
۰.۳۱۱۲۵۰۱۰۰ گرمآلبالو
۰.۱۰.۳۶.۳۲۵۱ عدد (۶۰ گرم)آلو زرد
۰.۲۸۰.۷۱۱.۴۲۴۶۱۰۰ گرمآلو زرد
۰.۳۱۱۱۴۶۱۰۰ گرمآلو قرمز
۰.۲۰.۵۷.۵۳۰۱ عدد آلو قرمز متوسط
۰۰۳.۸۱۵۱۰۰ گرمآلوئه‌ور
۰.۳۰.۸۹۳۱.۹۲۱۳۱۱ لیوانآلوئه ورا آب میوه
۰.۲۰.۹۲۲۸۲ ۱ لیوان (۱۶۶ گرم)آناناس
۰.۱۲۰.۵۴۱۳.۱۲۵۰۱۰۰ گرمآناناس
۰.۳۰.۹۳۲۱۳۳۱ لیوان آناناس آب میوه
۲۹۴۱۷۳۲۲۱ عدد (۲۰۱ گرم)آواکادو
۱۵۲۸.۵۱۶۰۱۰۰ گرمآواکادو
؟؟؟۱۰۱ عددازگیل
۰.۱۰.۵۲۴۸۸۱۰۰ گرمازگیل
۱.۲۱.۷۱۹۸۳۱۰۰ گرمانار
۳.۳۴.۷۵۳۲۳۴۱ عدد (۲۸۲ گرم)انار بزرگ
۰.۳۰.۵۵.۹۲۶۱ لیوان آب انار طبیعی
۰.۷۰.۴۳۳۱۳۴۱ لیوانآب انار آبمیوه
۰.۴۰.۸۱۵۶۰۱۰۰ گرمانبه
۱.۳۲.۸۵۰۲۰۲ ۱ عدد (۳۳۶ گرم)انبه متوسط
۰.۱۰.۳۳۳۱۲۸۱ لیوانآب انبه
۰.۳۰.۸۱۹۷۴۱۰۰ گرمانجیر
۰.۱۰.۴۹.۶۳۷۱ عدد (۵۰ گرم)انجیر
۰.۱۰.۳۵.۴۲۱۱ عدد (۸.۵ گرم)انجیر خشک
۰.۹۳.۳۶۴۲۴۹۱۰۰ گرمانجیر خشک
۰.۲۰.۷۱۷.۸۶۸ ۲۰ عدد (۱۰۲ گرم)انگور سبز
۰.۲۰.۷۱۷.۸۶۸۲۰ عدد (۹۸ گرم)انگور قرمز
۰.۳۰.۹۳۷۱۵۲۱ لیوانآب انگور قرمز یاسبز
؟؟؟۵۰۱ قاشق غذاخوریشیره انگور
؟؟؟۳۲۹۱۰۰ گرمشیره انگور
۰.۱۰.۴۱۵۵۷۱۰۰ گرمبه
۰.۱۰.۴۱۴۵۲۱ عدد (۹۲ گرم)به متوسط
۰.۱۰.۹۱۲۴۷۱۰۰ گرمپرتقال
۰.۲۱.۳۱۸۶۹۱ عدد (۱۴۰ گرم)پرتقال متوسط
۰.۵۱.۷۲۶۱۱۲۱ لیوانآب پرتقال طبیعی
۰۰.۵۳۳۱۳۴۱ لیوانآب پرتقال آبمیوه
۰.۷۳.۴۷۵۲۸۷۱ لیوان (۱۲۰ گرم)تمر هندی
۰.۶۲.۸۶۳۲۳۹۱۰۰ گرمتمر هندی
۰۰۰.۲۱۱ عدد (۲ گرم)تمشک
۰.۵۱۱۲۵۰۱۰۰ گرمتمشک
۰.۵۳۱۸۸۰۱ چهارم لیوان (۲۸ گرم)توت خشک
۱.۳۱.۸۸۸۶.۶۳۶۵۱۰۰ گرمتوت سفید خشک
۰.۶۲۱۴۶۰۱ لیوان (۱۴۰ گرم)توت سفید
۰.۴۱.۴۹.۸۴۳۱۰۰ گرمتوت سفید
۰۰.۱۰.۶۲.۸۱ عدد (۶.۵ گرم)توت سیاه (شاه توت)
۰.۵۱.۴۹.۶۴۳۱۰۰ گرم توت سیاه (شاه توت)
۱.۴۳.۱۸۸۳۵۶۱ لیوانپوره توت فرنگی
۰.۳۰.۷۷.۷۳۲۱۰۰ گرمتوت فرنگی
۰.۱۰.۱۱.۴۵.۸ ۱ عدد (۱۸ گرم)توت فرنگی متوسط
؟؟؟۴۱ عددچاقاله بادام
۵۰.۶۲۱.۳۲۰۵۷۷۱۰۰ گرمچاقاله بادام
۰.۳۱.۵۱۴۶۰۱ لیوان (۱۷۷ گرم)خربزه
۰.۱۴۰.۵۴۹.۰۹۳۶۱۰۰ گرمخربزه
۰۰.۲۵.۳۲۰ ۱ عدد (۷.۱ گرم)خرما
۰.۱۵۱.۸۱۷۴.۹۷۲۷۷۱۰۰ گرمخرما
؟؟؟۶۶۱ عددخرما خشک
۰۳۷۲۳۱۹۱۰۰ گرمخرما خشک
۰.۰۳۰.۲۶۱۰.۸۴۰۱ عددرطب
۰.۲۲.۵۶۷.۵۲۷۵۱۰۰ گرمرطب
۰۰۲۹۱ قاشق چای خوریشیره خرما
۰۰۷۲۸۱ قاشق غذاخوریشیره خرما
۰۱۶۷۲۷۰۱۰۰ گرمشیره خرما
۰؟۳۱۵۱ قاشق غذاخوریسرکه خرما
۰؟۴۸۲۴۰۱ لیوانسرکه خرما
۰.۱۹۰.۵۸۱۸.۵۶۷۰۱۰۰ گرمخرمالو
۰.۳۱۳۱۱۱۸۱ عدد (۱۶۸ گرم)خرمالوی متوسط
۰.۱۰.۳۱.۸۷.۵۱ عدد (۵۰ گرم)خیار قلمی
۰.۲۱.۳۷.۳۳۰۱ عدد (۲۰۱ گرم)خیار سالادی
۰.۱۰.۵۲.۳۱۱۱ عدد (۵۱ گرم)ریواس
۰.۲۰.۹۴.۵۲۱۱۰۰ گرمریواس
۰.۲۶۰۱۸۷۷۱۰۰ گرمزالزالک
۰.۱۰.۵۳.۹۱۷۱ عدد (۳۵ گرم)زردآلو
۰.۴۱.۴۱۱۴۸۱۰۰ گرمزردآلو
۰۰.۱۲.۲۸.۴۱ عدد (۳.۵ گرم)زردآلو خشک یا برگه
؟؟؟۱۱ عددزغال اخته
۰.۱۰.۵۱۳۵۱۱ لیوان (۱۱۰ گرم)زغال اخته
۰.۱۰.۵۱۲۴۶۱۰۰ گرمزغال اخته
۱.۸۰.۳۱۳۲۴۹۲۱ لیوان (۱۶۰ گرم)زغال اخته خشک
۰.۲۰.۳۱۴۵۲۱۰۰ گرمسیب
۰.۳۰.۵۲۵۹۵۱ عدد (۱۸۲ گرم)سیب متوسط
۰.۳۰.۳۲۸۱۱۴۱ لیوانآب سیب
۰.۹۰.۴۳۴.۴۱۳۶ ۱ لیوان سیب(کنسرو شیرین)
۰.۳۱.۱۱۱۴۴۱۰۰ گرمشلیل
۰.۵۱.۷۱۶۶۹۱ عدد (۱۵۶ گرم)شلیل متوسط
۱۴.۶۴۵۱۸۸۱ عدد (۵۵۲ گرم)طالبی
۰.۲۰.۸۸.۲۳۴۱۰۰ گرمطالبی
۰.۵۲۱۹۸۱۱ لیوانآب طالبی
؟؟؟۳۰۱۰۰ گرمغوره
۰.۰۲۰.۴۴۴.۱۵۱۹۱۰۰ گرمآبغوره
۰.۵۱.۱۱۵۶۱۱۰۰ گرمکیوی
۰.۴۰.۸۱۰۴۲۱ عدد (۶۹ گرم)کیوی متوسط
۰.۶۱.۳۳۱۱۲۲۱ لیوان آب میوه کیوی
۰.۱۰.۵۹.۲۳۹۱۰۰ گرمگریپ فروت
۰.۳۱.۹۲۶۱۰۴۱ عدد (۲۴۶ گرم)گریپ فروت متوسط
۰.۳۱.۲۲۳۹۶۱ لیوان آب گریپ فروت
۰.۱۰.۴۱۵۵۷۱۰۰ گرمگلابی
۰.۳۰.۶۲۷۱۰۱۱ عدد (۱۷۸ گرم)گلابی متوسط
؟؟؟۸۱ عددگوجه سبز
۰.۰۵۰۱۱.۲۴۷۱۰۰ گرمگوجه سبز
۰۰.۱۱.۳۵.۲۱ عدد (۸.۲ گرم)گیلاس
۰.۲۱.۲۱۸.۷۷۳۱ لیوان (۱۳۸ گرم)گیلاس
۰.۲۱.۱۱۶۶۳۱۰۰ گرمگیلاس
۰.۱۵۰.۶۱۱۷.۲۹۶۷۱۰۰ گرمکمپوت گیلاس
۰.۳۰.۹۷.۸۲۴۱ عدد (۸۴ گرم)لیمو ترش
۰.۲۰.۷۱۰.۵۴۳۰۱۰۰ گرملیمو ترش
۰.۳۱.۱۹.۳۲۲۹۱ عدد متوسط (۱۰۰ گرم)لیمو شیرین
۰.۱۰.۲۲۶۹۹۱ لیوانلیموناد
۰.۳۱.۱۲۳۸۹۱۰۰ گرمموز
۰.۴۱.۳۲۷۱۰۵۱ عدد (۱۱۸ گرم)موز متوسط
۳۳۳.۳۱۵۳۵۴۱۰۰ گرمنارگیل
۲۶.۸۲.۷۱۲.۲۲۸۳۱ لیوان (۷۵ گرم)نارگیل
۰.۵۱.۷۸.۹۴۵ ۱ لیوانآب نارگیل
۱۱۱۲۱۲۰۱ لیوانشیر نارگیل شیرین شده
۴.۵۰۱۴۵۱ لیوانشیر نارگیل شیرین نشده
۰.۱۰.۱۴.۸۱۴۱ عدد (۶۰ گرم)نارنج
۰.۲۰.۳۸۲۴۱۰۰ گرمنارنج
۰.۳۱۰.۸۱۱۳.۳۴۵۳۱۰۰ گرمنارنگی
۰.۳۰.۷۱۲۴۷۱ عدد (۸۸ گرم)نارنگی کوچک
۰.۵۱.۲۳۰۱۲۵۱ لیوانآب نارنگی آبمیوه حاوی ۲ گرم شکر
۰.۱۰.۴۵۶۱۱۰۰ گرمکمپوت نارنگی
۰.۲۵۰.۹۱۹.۵۴۳۹۱۰۰ گرمهلو
۰.۴۱.۶۱۷۶۸۱ عدد (۱۷۵ گرم)هلو متوسط
۰.۴۲۲.۰۱۳۴.۱۴۱۳۳۱۰۰ گرمبرگه هلو (هلو خشک شده)
۰.۱۵۰.۵۶۱۵.۵۶۶۱۱۰۰ گرمکمپوت هلو (رقیق)
۰.۱۰.۴۵۱۹.۹۴۷۴۱۰۰ گرمکمپوت هلو (غلیظ)
۰.۲۱۲۷.۴۱۰۳۱ لیوانآب میوه هلو
۰.۱۵۰.۶۱۷.۵۵۳۰۱۰۰ گرمهندوانه
دریافت رژیم فوری کاهش وزن
ویزیت آنلاین و دریافت رژیم ویژه کاهش وزن
همین حالا شروع کنید
رژیم بیماران
دریافت رژیم فوری مخصوص درمان بیماری شما
ویزیت آنلاین و دریافت رژیم ویژه برای درمان بیماری شما
همین حالا شروع کنید

 

کلمات کلیدی: لیست کالری میوه ، کالری میوه ، کالری آب میوه ، کالری موز ، کالری میوه ها ، کالری سیب ، کالری پرتقال ، کالری کمپوت ، کالری هندوانه ، کالری خربزه ، کالری میوه خشک ، قیمت میوه ، خرید میوه دریافت رژیم غذایی ، مشاوره واتساپ ، ، جدول کالری ، چاق شدن ، چاقی ، رژیم ، کالری ، کالری آجیل ، کالری اب میوه کالری نوشیدنی ، کالری روغن ، کالری حبوبات ، کالری خشکبار ، کالری چاشنی ، کالری دسرها ، کالری روزانه ، کالری سبزی ، کالری شیرینی ، کالری غذاها ، کالری غلات ، کالری کیک ، کالری گردو ، کالری گوشت ، کالری لبنیات ، کالری مواد غذایی ، کالری میوه ، کالری نان ، کالری هر غذا ، لاغر شدن ، لاغری ، محاسبه کالری ، مقدار کالری

 

دیدگاهتان را بنویسید