دریافت رژیم سریع

مشاوره در واتساپ

دریافت رژیم ویژه

کلمات کلیدی: لیست کالری پروتئین، جدول کالری پروتئین ، کالری گوشت ، لیست کالری گوشت، کالری مرغ ، کالری گوشت قرمز ، کالری تخم مرغ ، کالری تخم بلدرچین ، کالری ماهی ، کالری میگو ، کالری پروتئین ، کالری سوسیس ، کالری کالباس ، کالری همبرگر ، کالری گوشت گوساله ، کالری دنبه ، کالری گوشت چرخ کرده ، کالری گوشت کبابی ، کالری ران ، کالری سینه ، کالری جگر ، کالری بال مرغ ، کالری راسته ، کالری پروتئین گیاهی ، کالری حبوبات ، کالری لوبیا ، کالری مغز ، کالری سنگدان ، کالری جگر مرغ ، کالری ماهیچه ، جدول کالری ، چاق شدن ، چاقی ، رژیم ، کالری ، کالری آجیل ، کالری اب میوه کالری نوشیدنی ، کالری روغن ، کالری حبوبات ، کالری خشکبار ، کالری چاشنی ، کالری دسرها ، کالری روزانه ، کالری سبزی ، کالری شیرینی ، کالری غذاها ، کالری غلات ، کالری کیک ، کالری گردو ، کالری گوشت ، کالری لبنیات ، کالری مواد غذایی ، کالری میوه ، کالری نان ، کالری هر غذا ، لاغر شدن ، لاغری ، محاسبه کالری ، مقدار کالری

 

لطفا نام ماده غذایی مورد نظر خود را جستجو کنید

اگر با تلفن همراه وارد شدید برای کامل دیدن ستون های جدول صفحه گوشی را به حالت افقی برگردانید!

چربیپروتئینکربوهیدراتکالریمقدارنام ماده غذایی
۷.۵۲۴.۴۰۱۷۲۱۰۰ گرمماهی سفید گریل شده
۷.۵۲۴.۴۰۱۷۲.۱۱۰۰ گرمماهی سفید کبابی
۷.۵۲۴.۴۰۱۷۲.۱۱۰۰ گرمماهی سفید بخارپز
۰.۹۲۳.۳۰۱۰۷.۱۱۰۰ گرمماهی سفید دودی
۷.۱۲۲.۸۰۱۶۲.۴۱۰۰ گرمماهی کپور گریل
۴.۸۲۴.۸۰۱۵۰.۶۱۰۰ گرمماهی کفال گریل شده
۵.۱۲۰.۷۰۱۳۵.۳۱۰۰ گرمماهی اوزون برون گریل شده
۵.۱۲۰.۷۰۱۳۵۱۰۰ گرمماهی ازون برون بخارپز
۴.۴۳۱.۱۰۱۷۲.۹۱۰۰ گرمماهی ازون برون دودی
۲.۴۲۸.۱۰۱۹۳.۵۱۰۰ گرمکنسرو ماهی تن در روغن
۰.۸۲۵.۵۰۱۱۶۱۰۰ گرمکنسرو ماهی تن در آب
۱۵.۳۲۲.۸۰۲۴۹۱۰۰ گرمماهی قباد گریل شده
۱۰.۱۲۵.۷۰۲۰۱.۱۱۰۰ گرمماهی قباد کبابی
۶.۳۲۳.۶۰۱۵۷.۶۱۰۰ گرمماهی شیر گریل
۱.۶۲۵.۱۰۱۱۸.۱۱۰۰ گرمماهی سرخو گریل
۱.۱۲۲.۴۰۱۰۲.۴۱۰۰ گرممیگو آب پز
۱۲.۲۲۱.۴۱۱.۴۲۴۲.۴۱۰۰ گرممیگو سرخ شده
۱۸.۹۷.۸۴۲۸۳۰۸۱۰۰ گرممیگو سوخاری
۲.۹۳.۹۰.۶۴۲۱ قاشق غذاخوری (۱۶ گرم)خاویار
۱۸۲۵۴۲۶۴۱۰۰ گرمخاویار
۱.۲۱۷۰۸۲۱۰۰ گرمخرچنگ پخته شده
۲.۴۱۵۰۸۶۱۰۰ گرمسفره ماهی
۱۸۲۱۰۲۵۰۱۰۰ گرمشاه ماهی
۰.۶۲۹۰۱۳۰۱۰۰ گرمماهی تن
؟؟؟۹۰۱۰۰ گرمماهی حلوا
۵.۴۲.۹۰.۱۶۰۱ عدد (۱۷ گرم)ساردین گریل شده
۱۱۲۵۰۲۰۸۱۰۰ گرمماهی ساردین کنسرو شده در روغن
۵.۳۲۵۰۱۵۳۱۰۰ گرمماهی سالمون قرمز نروژی
۲.۹۴۵۰۲۱۸۱ عدد (۱۷۰ گرم)ماهی سرخو
۷.۹۲۳۰۱۷۲۱۰۰ گرمشمشیر ماهی
۱.۲۴.۷۲.۵۴۱۱ عدد (۲۵ گرم)۱۰۰ف خوراکی
۴.۸۱۸.۸۱۰۱۶۴۱۰۰ گرم۱۰۰ف خوراکی
۱۳۸.۸۱۲۱۹۹۱۰۰ گرم۱۰۰ف سرخ شده
؟؟؟۱۵۸۱۰۰ گرمکیلکا
۱۴۱۹۶.۴۲۲۸۱۰۰ گرمکوسه شده
۲.۹۱۸۰۱۰۵۱۰۰ گرمگربه ماهی
۰.۹۱۹۰۸۹۱۰۰ گرملابستر
۷.۵۲۴۰۱۷۲۱۰۰ گرمماهی سفید
۵.۸۲۳۰۱۵۰۱۰۰ گرمماهی قزل آلا
۷.۲۲۳۰۱۶۲۱۰۰ گرمماهی کپور
؟؟؟۹۰۱۰۰ گرمماهی کفشک
۷.۵۱۸۷.۸۱۷۵۱۰۰ گرمماهی مرکب
؟؟؟۹۲۱۰۰ گرمماهی هامور
۲.۶۲۴۰۱۲۴۱۰۰ گرمماهی خاردار بخار پز
؟؟؟۲۰۶۱۰۰ گرمماهی آزاد بخار پز
۷.۹۲۳۰۱۷۲۱۰۰ گرمنیزه ماهی بخار پز
۹.۳۲۱۰۱۷۲۱۰۰ گرمسینه مرغ خام با پوست
۲.۶۲۳۰۱۲۰۱۰۰ گرمسینه مرغ خام بدون پوست
۷.۴۲۷.۴۰۱۸۳.۶۱۰۰ گرمسینه مرغ با پوست پخته شده با آب
۳۲۸.۹۰۱۵۱.۸۱۰۰ گرمسینه مرغ بدون پوست پخته شده با آب
۴.۷۳۳۰.۵۱۸۷۱۰۰ گرمسینه مرغ سرخ شده بدون پوست
۸.۹۳۲۱.۶۲۲۲۱۰۰ گرمسینه مرغ با پوست سرخ شده
۱۳۱۸۰۱۹۱۱۰۰ گرمبال مرغ خام با پوست
۳.۵۲۲۰۱۲۶۱۰۰ گرمبال مرغ خام بدون پوست
۱۶.۸۲۲.۷۰۲۴۹.۵۱۰۰ گرمبال مرغ با پوست آب پز
۷.۱۲۷.۱۰۱۸۰.۱۱۰۰ گرمبال مرغ بدون پوست آب پز
۲۲۲۶.۳۱۱۱۰۰ گرمبال مرغ با پوست سرخ شده
۹.۲۳۰۰۲۱۱۱۰۰ گرمبال مرغ بدون پوست سرخ شده
؟؟؟۴۵۱ عددبال مرغ با پوست پخته
۱۷۱۷۰.۳۲۲۱۱۰۰ گرمران مرغ خام با پوست
۱۱۲۴۰۱۹۳۱۰۰ گرمران مرغ خام بدون پوست
۲۰۶۱ عددران مرغ خام بدون پوست
۱۳.۸۲۳.۶۰۲۲۶۱۰۰ گرمران مرغ با پوست پخته شده با آب
۸.۹۲۵.۶۰۱۹۰۱۰۰ گرمران مرغ بدون پوست پخته شده با آب
۱۰۲۸۱.۲۲۱۸۱۰۰ گرمران مرغ بدون پوست سرخ شده
۱۵۲۷۳.۲۲۶۲۱۰۰ گرمران مرغ با پوست سرخ شده
۹.۳۱۶۰.۷۱۵۳۱۰۰ گرمدل مرغ خام
۷.۹۲۶۰.۱۱۸۵۱۰۰ 'گرمدل مرغ پخته شده آب پز
۴.۸۱۷۰.۷۱۱۹۱۰۰ گرمجگر مرغ خام
۶.۵۲۴۰.۹۱۶۷۱۰۰ گرمجگر مرغ پخته شده
۶.۴۲۶۱.۱۱۷۲۱۰۰ گرمجگر مرغ سرخ شده
۸.۸۱۸۰۱۵۴۱۰۰ گرمگردن مرغ خام بدون پوست
۱۵۱۸۰۲۱۳۱۰۰ گرمگردن مرغ خام با پوست
۱۵۲۲.۲۰۲۳۰.۷۱۰۰ گرمگرن مرغ با پوست آب پز
۸.۱۲۴.۵۰۱۷۸.۴۱۰۰ گرمگردن مرغ بدون پوست آب پز
۱۴.۶۱۹.۴۰.۲۲۱۵۱۰۰ گرمپای مرغ آب پز
۵.۶۲۲۰.۱۱۴۴۱۰۰ گرمگوشت بوقلمون خام با پوست
۱.۹۲۳۰.۱۱۱۵۱۰۰ گرمگوشت بوقلمون خام بدون پوست
۷۲۲۰۱۵۷۱۰۰ گرمسینه بوقلمون خام با پوست
۲.۵۲۲۰۱۱۱۱۰۰ گرمسینه بوقلمون خام بدون پوست
۳.۷۲۱۰۱۱۶۱۰۰ گرمران بوقلمون خام بدون پوست
۹.۲۲۰۰۱۶۱۱۰۰ گرمران بوقلمون خام با پوست
۷.۴۱۷۰.۴۱۴۰۱۰۰ گرمدل بوقلمون خام
۸.۲۲۷۰۱۸۹۱۰۰ گرمدل بوقلمون پخته شده
۸.۲۲۷۰۱۸۹۱۰۰ گرمجگر بوقلمون پخته شده
۵.۵۱۸۰۱۲۸۱۰۰ گرمجگر بوقلمون خام
۹.۴۱۱۰.۹۱۳۵۱ عدد (۷۹ گرم)تخم بوقلمون
۳۲۲۰۱۱۹۱۰۰ گرمران شترمرغ خام
۳.۲۲۲۰۱۲۳۱۰۰ گرمفیله شترمرغ خام
۴.۲۵.۵۰.۳۶۳۱ عدد متوسط (۴۴ گرم)تخم شترمرغ
۱۲۲۰۰۱۹۲۱۰۰ گرمگوشت بلدرچین خام با پوست
۴.۵۲۲۰۱۳۴۱۰۰ گرمگوشت بلدرچین خام بدون پوست
۱۴۲۵۰۲۲۷۱۰۰ گرمبلدرچین پخته شده کلی
۱۱.۲۰۱۴۱ عدد (۹ گرم)تخم بلدرچینخام
۱۱۱۳۰.۴۱۵۸۱۰۰ گرمتخم بلدرچین خام
۳۹۱۱۰۴۰۴۱۰۰ گرمگوشت اردک خام با پوست
۶۱۸۰۱۳۲۱۰۰ گرمگوشت اردک خام بدون پوست
۲۸۱۹۰۳۳۷۱۰۰ گرمگوشت اردک کبابی با پوست
۱۱۲۳۰۲۰۱۱۰۰ گرمگوشت اردک کبابی بدون پوست
۹.۶۹۱۱۳۰۱ عدد (۷۰ گرم)تخم اردک
۱۴۱۳۱.۵۱۸۵۱۰۰ گرمتخم اردک
۳۴۱۶۰۳۷۱۱۰۰ گرمگوشت غاز خام با پوست
۷.۱۲۳۰۱۶۱۱۰۰ گرمگوشت غاز خام بدون پوست
۱۳۲۹۰۲۳۸۱۰۰ گرمگوشت غاز کبابی بدون پوست
۲۲۲۵۰۳۰۵۱۰۰ گرمگوشت غاز کبابی با پوست
۱۹۲۰۱.۹۲۶۶۱ عدد (۱۴۴ گرم)تخم غاز
۹.۳۲۳۰۱۸۱۱۰۰ گرمگوشت قرقاول خام با پوست
۳.۶۲۴۰۱۳۳۱۰۰ گرمگوشت قرقاول خام بدون پوست
۱۲۲۰۰۱۹۳۱۰۰ گرمران بره خام
۶.۹۲۰۰۱۴۲۱۰۰ گرمراسته بره خام
۹.۲۲۰۰۱۶۹۱۰۰ گرمدنده بره خام
۱۷۱۶۰۲۲۲۱۰۰ گرمزبان بره خام
۵۲۰۱.۸۱۳۹۱۰۰ گرمجگر بره خام
۶.۶۲۶۱.۵۱۶۸۱۰۰ گرمجگر بره سرخ شده آغشته به روغ
۸.۸۳۱۲.۵۲۲۰۱۰۰ گرمجگر بره با پخت ملایم
۱۳۲۶۳.۸۲۳۸۱۰۰ گرمجگر بره سرخ شده در ماهی تابه
۵.۷۱۶۰.۲۱۲۲۱۰۰ گرمدل بره خام
۷.۹۲۵۰.۹۱۸۵۱۰۰ گرمدل بره پخته با پخت ملایم در
۳۱۶۰.۸۹۷۱۰۰ گرمقلوه بره خام
۳.۶۲۴۱۱۳۷۱۰۰ گرمقلوه بره با پخت ملایم
۸.۶۱۰۰۱۲۲۱۰۰ گرممغز بره خام
؟؟؟۲۳۴۱۰۰ گرمگوشت گوسفند لخم
۲.۳۲۱۰۱۰۹۱۰۰ گرمگوشت بز خام
؟؟؟۱۲۰۱۰۰ گرمگوشت آهو خام
۵.۶۲۰۰۱۳۶۱۰۰ گرمگوشت خرگوش خام
۸.۱۲۹۰۱۹۷۱۰۰ گرمگوشت خرگوش کبابی
۴۲۱۰.۲۱۲۱۱۰۰ گرمفیله خوک خام
۱۱۲۰۰۱۸۶۱۰۰ گرمدنده خوک خام
۲.۹۲۲۰۱۱۴۱۰۰ گرمراسته گوساله خام بدون چربی
۴.۴۳۰۰.۱۱۵۹۱۰ گرمراسته گوساله کبابی بدون چربی
۱۰.۴۲۵.۱۰۲۰۱.۲۱۰۰ گرمراسته گوساله کباب شده لخم با چربی
۳.۹۲۰۰۱۲۰۱۰۰ گرمدنده گوساله خام بدون چربی
۷.۴۲۶۰۱۷۷۱۰۰ گرمدنده گوساله کبابی
۱.۸۲۱۰۱۰۷۱۰۰ گرمران گوساله خام بدون چربی
۲.۶۳۲۰۱۵۱۱۰۰ گرمران گوساله کبابی بدون چربی
۱.۶۲۰۰۹۷۱۰۰ گرمسر دست گوساله بدن چربی
۳.۳۱۹۰۱۰۷۱۰۰ گرمسر دست گوساله با چربی
۴.۹۲۰۲.۹۱۴۰۱۰۰ گرمجگر گوساله خام
۸.۲۱۰۰۱۱۸۱۰۰ گرممغز گوساله
۱۰۱۹۰.۴۱۷۵۱۰۰ گرمدنده گاو خام بدون چربی
۳۶۱۴۰.۴۳۹۰۱۰۰ گرمدنده گاو خام با چربی
۱۳۲۷۰۲۲۹۱۰۰ گرمدنده گاو کبابی بدون چربی با استخوان
۱۲۲۷۰۲۱۷۱۰۰ گرمدنده کبابی بدون چربی بدون استخوان
۵.۱۲۲۰۱۳۵۱۰۰ گرمراسته گاو خام بدون چربی
۱۵۲۱.۲۲۴۱۰۰ گرمراسته گاو خام با چربی
۴.۴۲۲۰.۱۱۲۸۱۰۰ گرمران گاو خام
۳.۶۲۰۳.۹۱۳۵۱۰۰ گرمجگر گاو خام
۳.۹۱۸۰.۱۱۱۲۱۰۰ گرمدل گاو خام
۳.۱۱۷۰.۳۹۹۱۰۰ گرمقلوه گاو خام
۱۶۱۵۳.۷۲۲۴۱۰۰ گرمزبان گاو
۳.۷۱۲۰۸۵۱۰۰ گرمسیرابی گاو
۱۰۱۱۱.۱۱۴۳۱۰۰ گرممغز گاو
۳.۶۹۱۲.۰۷۰۸۵۱۰۰ گرمسیرابی شیردان
۴.۰۵۱۱.۷۱۱.۹۹۹۴۱۰۰ گرمسیرابی گاو پخته
۷۰.۶۱۶.۶۵۰۶۶۵۱۰۰ گرمگوشت گوسفند با چربی خام
۱۸.۶۶۱۷.۵۴۰۲۴۳۱۰۰ گرمگوشت گوسفند با چربی متوسط خام
۱۸.۰۱۲۵.۵۱۰۲۷۱۱۰۰ گرمگوشت گوسفند با چربی متوسط پخته شده
۳۰.۷۱۱۵.۳۲۰۳۴۲۱۰۰ گرمدنده گوسفند چربی متوسط خام
۲۰.۶۱۲۶.۰۶۰۲۹۷۱۰۰ گرمراسته گوسفند چربی متوسط ملایم پخته شده
۲۲.۷۵۱۷.۱۸۰۲۷۹۱۰۰ گرمراسته گوسفند خام چربی متوسط
۱۴.۴۲۲۶.۲۰۲۴۲۱۰۰ گرمران گوسفند ملایم پخته شده چربی متوسط
۱۴.۴۲۱۸.۴۷۰۲۰۹۱۰۰ گرمران گوسفند خام چربی متوسط
۲۲.۶۵۳۱.۱۰۳۳۷۱۰۰ گرمسر دست گوسفند چربی متوسط ملایم پخته شده
۱۸.۹۴۱۷.۱۹۰۲۴۴۱۰۰ گرمسر دست گوسفند چربی متوسط خام
۲۳.۸۸۲۸.۹۲۰۳۳۹۱۰۰ گرمگردن گوسفند چربی متوسط ملایم پخته شده
۱۹.۱۹۲۲.۶۲۰۲۷۰۱۰۰ گرمگردن گوسفند کبابی با چربی متوسط
۱۸.۹۷۱۷.۰۱۰۲۴۴۱۰۰ گرمگردن گوسفند خام چربی متوسط
۱۳.۴۶۲۸.۳۷۰۲۴۳۱۰۰ گرمماهیچه دست گوسفند ملایم پخته شده
۱۳.۳۸۱۸.۹۱۰۲۰۱۱۰۰ گرمماهیچه دست گوسفند با چربی متوسط خام
۱۱.۴۲۶.۷۳۰۲۱۷۱۰۰ گرمماهیچه ساق گوسفند با چربی متوسط پخته
۱۱.۵۱۸.۹۹۰۱۸۵۰۰ گرمماهیچه ساق گوسفند با چربی متوسط خام
۱۶.۸۲۶.۴۰۲۶۷۱۰۰ گرمپاچه گوسفند
۱۰.۱۷۱۲.۵۵۰۱۴۵۱۰۰ گرم مغز گوسفند
۱۷.۱۷۱۵.۷۰۲۲۲۱۰۰ گرمزبان گوسفند
۱۰۰۰۰۹۰۲۱۰۰ گرمدنبه گوسفند
۳.۱۱۹.۸۰۱۱۳۱۰۰ گرمجگر سفید گوسفند (کم تفت داده شده و آبپز)
۲.۶۱۶.۷۰۹۵۱۰۰ گرمجگر سفید گوسفند خام
۷.۹۱۲۴.۹۷۱.۹۳۱۸۵۱۰۰ گرمدل گوسفند (کم تفت داده شده و آبپز)
۵.۶۸۱۶.۴۷۰.۲۱۱۲۲۱۰۰ گرمدل گوسفند خام
۱۹.۶۵۲۴.۷۵۰۲۸۳۱۰۰ گرمچرخ کرده گوسفندی ملایم پخته شده
۴.۲۵.۵۰.۳۶۳۱ عدد متوسط (۴۴ گرم)تخم مرغ خام
۴.۵۲.۷۰.۶۵۵۱ عدد بزرگ (۱۷ گرم)تخم مرغ (زرده تنها)
۰.۱۳.۶۰.۲۱۷ ۱ عدد بزرگ (۳۳ گرم)تخم مرغ (سفیده تنها)
۶.۸۶.۳۰.۴۹۰۱ عدد بزرگ (۴۶ گرم)نیمرو
۵.۳۶.۳۰.۶۷۸۱ عدد بزرگ (۵۰ گرم)تخم مرغ آب پز
۲۷.۶۱۲.۵۱.۸۳۰۶۱۰۰ گرمسوسیس (آلمانی، فرانکفوتر، کوکتل، هات داگ)
۲۵.۳۱۶.۳۳۳۱۱۱۰۰ گرمژامبون (گوشت، مرغ، کالباس ساده،لیونر،مارتادلا، مغزدار)
۲۸.۵۱۲.۲۰.۸۳۱۲۱۰۰ گرمکالباس (بوقلمون، پنیر دار، قارچ و گوشت)
۲۰۳۶۳۰۴۴۶۱۰۰ گرملوبیا سویا خام
۲۵۳۹۳۰۴۶۹۱۰۰ گرملوبیا سویا نمک زده و بو داده
؟؟؟۱۷۰۱۰۰ گرمسنگدان گاو
۲.۶۸۳۰.۳۹۰۱۵۴۱۰۰ گرمسنگدان مرغ پخته
۲.۰۶۱۷.۶۶۰۹۴۱۰۰ گرمسنگدان مرغ
۴.۵۸۱۹.۱۴۰۱۱۸۱۰۰ گرمسنگدان بوقلمون خام
۳.۸۷۲۱.۷۲۰.۳۸۱۲۹۱۰۰ گرمسنگدان بوقلمون پخته
دریافت رژیم فوری کاهش وزن
ویزیت آنلاین و دریافت رژیم ویژه کاهش وزن
همین حالا شروع کنید
دریافت رژیم فوری بدنسازی
ویزیت آنلاین و دریافت رژیم ویژه بدنسازی
همین حالا شروع کنید

کلمات کلیدی: لیست کالری پروتئین، جدول کالری پروتئین ، کالری گوشت ، لیست کالری گوشت، کالری مرغ ، کالری گوشت قرمز ، کالری تخم مرغ ، کالری تخم بلدرچین ، کالری ماهی ، کالری میگو ، کالری پروتئین ، کالری سوسیس ، کالری کالباس ، کالری همبرگر ، کالری گوشت گوساله ، کالری دنبه ، کالری گوشت چرخ کرده ، کالری گوشت کبابی ، کالری ران ، کالری سینه ، کالری جگر ، کالری بال ، کالری راسته ، کالری پروتئین گیاهی ، کالری حبوبات ، کالری لوبیا ، کالری مغز ، کالری سنگدان ، کالری جگر ، کالری ماهیچه ، دریافت رژیم غذایی ، مشاوره واتساپ ، ، جدول کالری ، چاق شدن ، چاقی ، رژیم ، کالری ، کالری آجیل ، کالری اب میوه کالری نوشیدنی ، کالری روغن ، کالری حبوبات ، کالری خشکبار ، کالری چاشنی ، کالری دسرها ، کالری روزانه ، کالری سبزی ، کالری شیرینی ، کالری غذاها ، کالری غلات ، کالری کیک ، کالری گردو ، کالری گوشت ، کالری لبنیات ، کالری مواد غذایی ، کالری میوه ، کالری نان ، کالری هر غذا ، لاغر شدن ، لاغری ، محاسبه کالری ، مقدار کالری

دیدگاهتان را بنویسید