دریافت رژیم سریع

مشاوره در واتساپ

دریافت رژیم ویژه

کلمات کلیدی: لیست کالری آجیل ، کالری آجیل ، جدول کالری مغزها ، لیست کالری مغزها ، آجیل ، آجیل و خشکبار ، کالری پسته ، کالری میوه خشک ، کالری مغز ، قیمت آجیل ، آجیل عید ، آجیل درهم ، کالری بادام ، کالری تخمه ، کالری گردو ، جدول کالری آجیل ، لیست کالری آجیل ، کالری بادام هندی ، کالری بادام زمینی ، کالری انواع آجیل ، آجیل درهم ، آجیل چهار مغز ، جدول کالری ، چاق شدن ، چاقی ، رژیم ، کالری ، کالری آجیل ، کالری اب میوه ، کالری بادام ، کالری برنج ، کالری تخمه ، کالری حبوبات ، کالری خشکبار ، کالری میوه خشک ، کالری دسرها ، کالری روزانه ، کالری سبزی ، کالری شیرینی ، کالری غذاها ، کالری غلات ، کالری کیک ، کالری گردو ، کالری گوشت ، کالری لبنیات ، کالری مواد غذایی ، کالری میوه ، کالری نارگیل ، کالری نان ، کالری هر غذا ، لاغر شدن ، لاغری ، محاسبه کالری ، مقدار کالری

لطفا نام ماده غذایی مورد نظر خود را جستجو کنید

اگر با تلفن همراه وارد شدید برای کامل دیدن ستون های جدول صفحه گوشی را به حالت افقی برگردانید!

 

چربیپروتئینکربوهیدراتکالریمقدارنام ماده غذایی
۰۰.۲۶.۱۲۳۱ عدد (۹.۵ گرم)آلو بخارا
۰.۳۸۲.۱۸۶۳.۸۸۲۴۰۱۰۰ گرمآلو بخارا
۰.۷۳۳.۷۸۹.۰۷۳۳۹۱۰۰ گرمآلو برقانی خشک خام
۰.۲۴۱.۲۳۲۹.۷۱۱۳۱۰۰ گرمآلو برقانی خورشتی پخته
۰.۱۰.۳۵.۴۲۱۱ عدد (۸.۵ گرم)انجیر خشک
۰.۹۳.۳۶۴۲۴۹۱۰۰ گرمانجیر خشک
۰۲.۸۵۶۲.۸۵۲۴۰۱۰۰ گرمبرگه زرد آلو
۰۰.۱۲.۲۸.۴۱ عدد (۳.۵ گرم)زردآلو خشک یا برگه
؟؟؟۳۰۱ عددبرگه هلو
۰.۴۲۲.۰۱۳۴.۱۴۱۳۳۱۰۰ گرمبرگه هلو
۰.۵۳۱۸۸۰۱ چهارم لیوان (۲۸ گرم)توت خشک
۱.۳۱.۸۸۸۶.۶۳۶۵۱۰۰ گرمتوت سفید خشک
۰.۵۲.۵۷۸۲۹۶۱۰۰ گرمکشمش با هسته
۰.۳۳.۳۷۹۲۹۹۱۰۰ گرم کشمش بدون هسته تیره
۰.۲۳.۳۸۰۳۰۱۱۰۰ گرمکشمش بدون هسته سبز و طلایی
۳.۷۰.۳۱.۳۴۰۱ قاشق غذاخوریپودر نارگیل
۶۴.۵۳۶.۸۸۲۳.۶۵۶۶۰۱۰۰ گرمنارگیل خشک
۰.۷۰.۳۰.۳۷.۷۱ عدد (۱.۳ گرم)بادام بو داده با نمک یا بدون نمک
۰.۶۰.۳۰.۳۶.۹۱ عدد (۱.۲ گرم)بادام خام
۴۹.۴۲۲۱.۲۲۲۱.۶۷۵۷۵۱۰۰ گرمبادام خام
۵۲.۰۵۲۱.۰۶۲۱.۲۵۹۵۱۰۰ گرمبادام بو داده
۱۴۷.۳۴.۶۱۶۱۲۸ گرمبادام زمینی خام
۵۰۲۴۲۱۵۹۰۱۰۰ گرمبادام زمینی بو داده
؟؟؟۱۷۰۱ بستهبادام زمینی
۱۲۵.۲۸.۶۱۵۷۲۸ گرمبادام هندی
۱۳۴.۳۹.۳۱۶۳۲۸ گرمبادام هندی بو داده
۵۹۲۴.۰۶۹.۹۱۶۱۸۱۰۰ گرمگردو خشک شده
۴۸.۰۹۱۹.۶۱۸.۰۸۵۰۴۱۰۰ گرمگردو تازه
۲.۶۰.۶۰.۶۲۶ ۱ عدد (۴ گرم)گردو
؟؟؟۲۴۰۱۰۰ گرمگردو با پوست
۲۳.۸۶۶.۱۵۴۰.۷۵۳۸۷۱۰۰ گرمبلوط خام
۳۱.۴۱۸.۱۵۳.۶۶۵۰۹۱۰۰ گرمبلوط خشک شده
۳.۴۰.۷۰.۶۳۳۱ عدد (۵ گرم)آجیل برزیلی
۶۷۱۴۱۲۶۵۹۱۰۰ گرمآجیل برزیلی
۴.۳۱.۹۳۵۵۱قاشق غذا خوری (۱۰ گرم)بذر کتان خام
۱۱۴.۶۹.۷۱۴۷۲۸ گرمدانه گلرنگ خشک شده
۱۴۴.۸۷.۳۱۶۰۲۸ گرمدانه کنجد خشک شده
۰.۳۰.۱۰.۲۴۱ عدد (۰.۷ گرم)مغز پسته بو داده یا خام
۴۵۲۰۲۷۵۶۰۱۰۰ گرمپسته بو داده یا خام
۱۲.۶۵.۸۷.۹۱۵۷۲۸ گرم (۵۰ عدد)پسته خام
۵۱.۶۲۰.۵۱۶.۴۶۸۰۱۰۰ گرممغز پسته
۱۲۱۲۳۴۲۸۵۱ لیوان (۶۴ گرم)تخمه کدو حلوایی
۱۹۱۹۵۴۴۴۶۱۰۰ گرمتخمه کدو بو داده با نمک
۴۹۳۰۱۵۵۷۴۱۰۰ گرممغز تخمه کدو با یا بدون بدون نمک بو داده
۴۹۳۰۱۱۵۵۹۱۰۰ گرممغز تخم کدو خام
۶۰.۷۵۱۴.۹۵۱۶.۷۶۲۸۱۰۰ گرم (۶۶ عدد)فندق
؟؟؟۳۰۰۱۰۰ گرم فندق با پوست
۴۹.۶۷۱۷.۷۳۲۳.۴۵۵۷۳۱۰۰ گرمکنجد
۵۱۲۱۲۰۵۸۴۱۰۰ گرمتخمه آفتابگردان خشک شده
۵۰۱۹۲۴۵۸۲۱۰۰ گرمتخمه آفتابگردان بو داده با نمک
۵۰۱۹۲۴۵۸۲۱۰۰ گرمتخمه آفتابگردان بو داده بدون نمک
؟؟؟۱۳۵۱ لیوانتخمه آفتابگردان با پوست
۴۷.۳۷۲۸.۳۳۱۵.۳۱۵۵۷۱۰۰ گرمتخمه هندوانه
۴۲۱۸۲۸۵۲۵۱۰۰ گرمتخم خشخاش
۵۱.۴۵۱۷.۳۲۵.۳۵۵۹۴۱۰۰ گرمآجیل مخلوط
۰.۲۱.۲۲۰.۲۳۷۹۱۰۰ گرمعناب خام
۱.۱۳.۷۷۳.۶۲۸۷۱۰۰ گرمعناب خشک شده
۰.۲۷۴.۰۸۷۴.۰۸۲۸۳۱۰۰ گرممویز
؟؟؟۱۳۰۱۰۰ گرم سنجد

 

دریافت رژیم فوری کاهش وزن
ویزیت آنلاین و دریافت رژیم ویژه کاهش وزن
همین حالا شروع کنید
دریافت رژیم فوری بارداری
ویزیت آنلاین و دریافت رژیم ویژه بارداری
همین حالا شروع کنید

 

 

کلمات کلیدی: لیست کالری آجیل ، کالری آجیل ، جدول کالری مغزها ، لیست کالری مغزها ، آجیل ، آجیل و خشکبار ، کالری پسته ، کالری میوه خشک ، کالری مغز ، قیمت آجیل ، آجیل عید ، آجیل درهم ، کالری بادام ، کالری تخمه ، کالری گردو ، جدول کالری آجیل ، لیست کالری آجیل ، کالری بادام هندی ، کالری بادام زمینی ، کالری انواع آجیل ، آجیل درهم ، آجیل چهار مغز ، جدول کالری ، چاق شدن ، چاقی ، رژیم ، کالری ، کالری آجیل ، کالری اب میوه ، کالری بادام ، کالری برنج ، کالری تخمه ، کالری حبوبات ، کالری خشکبار ، کالری میوه خشک ، کالری دسرها ، کالری روزانه ، کالری سبزی ، کالری شیرینی ، کالری غذاها ، کالری غلات ، کالری کیک ، کالری گردو ، کالری گوشت ، کالری لبنیات ، کالری مواد غذایی ، کالری میوه ، کالری نارگیل ، کالری نان ، کالری هر غذا ، لاغر شدن ، لاغری ، محاسبه کالری ، مقدار کالری